Polski English
Verum Logo  

O firmie

Oferta

Główni partnerzy

Linki

Kontakt

UBEZPIECZENIA - USŁUGI BROKERSKIE

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem działającym na rynku ubezpieczeń. Zawód ten mogą wykonywać jedynie osoby wpisane na listę brokerów prowadzoną przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych po zdaniu specjalistycznego egzaminu i spełnieniu (określonych przepisami) formalnych warunków świadczących o ich rzetelności i bezstronności.

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego.

Broker dokonuje wszechstronnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego w danym podmiocie gospodarczym a następnie znając warunki ubezpieczeń oferowane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe wybiera pakiet ubezpieczeń najbardziej korzystny dla klienta.

W tym celu posługuje się nie tylko ogólnymi warunkami opracowanymi przez poszczególnych ubezpieczycieli, lecz negocjując z nimi doprowadza w razie potrzeby do zmiany i modyfikacji typowych warunków w ten sposób, by w optymalny sposób chroniły klienta.

Dodatkowo broker znając na bieżąco sytuację finansową poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych eliminuje te, których standing nie jest zadowalający. Broker czynnie uczestniczy w likwidacji ewentualnych szkód służąc wszechstronną pomocą ubezpieczonej za jego pośrednictwem firmie.

Mając na względzie jakość usług ubezpieczeniowych oraz pewność wypłaty odszkodowań współpracujemy wyłącznie z renomowanymi zakładami ubez- pieczeń.

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz doradztwo z zakresu ubezpieczeń bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach podmiotów gospodarczych. Nasza oferta pośrednictwa zawiera:

 • ubezpieczenia majątkowe - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub na bazie wszystkich ryzyk (all risks) wraz z ryzykiem utraty zysku (Business Interruption - BI)
 • ubezpieczenia techniczne - maszyn od awarii (Machinery Breakdown - MB), maszyn budowlanych (Contractors Plant Machinery CPM), robót budowlano – montażowych (Contractors All Risks - CAR i Erection All Risks - EAR), oraz utraty zysku (Machinery Loss of Profit - MLOP, Advanced Loss of Profit - ALOP)
 • ubezpieczenia finansowe – gwarancje kontraktowe w tym gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz należności handlowe
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej menadżerów
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia osobowe i grupowe życiowe.

Zajmujemy się również ubezpieczeniami niestandardowymi, których brak jest na rynku polskim.

Oferujemy pomoc przy organizowaniu przetargu na wybór ubezpieczyciela – zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych.

Dla kadry menedżerskiej przygotowujmy specjalne pakiety VIP – zawierające dostosowane do potrzeb poszczególnych osób ubezpieczenia rezydencji, pojazdów oraz życiowe związane z funduszami inwestycyjnymi.

W ślad za zawartymi umowami, na zlecenie klienta Biuro Brokerskie VERUM organizuje cykl bezpłatnych wykładów i szkoleń uświadamiający możliwość wykorzystania istniejącej ochrony ubezpieczeniowej. W trakcie szkoleń omawiany jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, obowiązki ubezpieczającego oraz procedura szkodowa. Biuro Brokerskie VERUM oferuje prezentacje produktów ubezpieczeniowych, będących w obszarze zainteresowań przedsiębiorstwa.

ODSZKODOWANIA

Biuro Brokerskie VERUM prowadzi pełną obsługę szkodową. Rozpoczynając od zgłoszenia szkody pilotuje proces jej likwidacji do momentu wypłaty odszkodowania.

OBSŁUGA PRAWNA

Stała umowa z Kancelarią Prawną podpisana przez Biuro Brokerskie VERUM dotyczy sporów mogących powstać między zakładem ubezpieczeń a Klientem Biura Brokerskiego VERUM. Ochroną prawną objęte są spory powstałe na tle zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia powodujące powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nasz Klient nie ponosi kosztów wynagrodzenia z tytułu prowadzenia sporu; pokrywa pozostałe wydatki związane ze sporem (np. koszty sądowe, koszty ekspertyz).

Radca prawny obsługujący Biuro Brokerskie jest specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń, ze stażem pracy w renomowanych towarzystwach ubezpie- czeniowych.

OFERTA DLA FIRM BUDOWLANYCH

 • Analiza kosztów i warunków ubezpieczenia na etapie postępowania przetargowego
 • Aranżacja gwarancji kontraktowych (przetargowych, wykonania kontraktu etc.)
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego zgodnego z wymogami zawartego Kontraktu
 • Pomoc w uzyskaniu akceptacji Inwestora umów ubezpieczeniowych, tekstów gwarancji
 • Szkolenie dla kierowników budów w zakresie uzyskanej ochrony ubezpieczeniowej oraz procedury zgłaszania szkód
 • Pełna obsługa szkodowa w tym:
  • opracowanie zgłoszenia szkody,
  • monitorowanie korespondencji szkodowej - obsługa prawna